שיעור / תשל"ח דף מס' 28

מסכת בבא קמא

בעניין חובל (הרב ליכטנשטיין)

א. החיוב היסודי - 1. ויקרא כד: יט-כ; תורת כהנים שם, "ואיש... לאיברים כופר"; שמות כא: כב-כה; מכילתא שם, "עין... מום";
בבא קמא פג: - פד., "החובל... אלא במזיק" ובתד"ה אף וד"ה אלא; אבן עזרא, שמות כא: כד, (בעיקר, "והנה... כפרו") ויקרא כד: יט;
רמב"ן, שמות שם, ויקרא, כד: יח; רמב"ם, פ"א הל' חובל ומזיק הל' ג-ו.

2. כתובות לב:, "קסבר רבי יוחנן... ומאי ניהו ממון"; רמב"ם, פ"ד הל' חובל ומזיק הל' ט';

3. ב"ק ד:, "תני רב אושעיא... נזק הוא דמשלם";

4. תוספתא פ"ט ה"א, עד "נותן לו אחד"; רמב"ם, פ"ב הל' חובל ומזיק הל' א-ב.

ב. נזק - פג:, רש"י ד"ה וכמה; רא"ש, פ"ח סי' א', עד "אגב שדה"; רמב"ם פ"ה הל' חובל ומזיק הל' ו-ז ובראב"ד שם; ה"ר יהונתן, הובא
בשטמ"ק פג:; חי' רבנו חיים הלוי, פ"ה הל' טוען ונטען הל' ב' (יסודי).

ג. צער - פד:-פה., "שער שלא... מה שנתן זה"; תוס' כו:, ד"ה האי או רבינו פרץ, פד:, ד"ה צער; רמב"ם, פ"ב הל' חובל ומזיק הל' ט-י;
רא"ש, פ"ח סי' א', "צער... תחת כויה"; ("שלטי הגבורים", ל: באלפס, סי' א'); ("נמוקי יוסף", ל' באלפס, "ומסקינן בגמרא... דביני ביני").

ד. בושת - 1. דברים כה: יא-יב ובספרי, רש"י ואבן עזרא שם; ב"ק פו:, המשנה והגמרא עליה עד "ולא מיכלם" ובתוס' שם;
ראב"ד, ד"ה משום; רמב"ם, פ"ג הל' חובל ומזיק הל' ג-ד; סנהדרין פה., "היוצא ליהרג... ומת חיים" וברש"י ד"ה חייב. 2. פו., "בושת...
ומיכלם" ובתוס' שם; ראב"ד, כולן נתכוין, הא; מאירי, ד"ה כבר ביארנו; (דברי גאון ז"ל וה"ר ישעיה, הובאו בשטמ"ק); צ., המשנה,
והגמרא עליה, צא., "רקק... ש"מ"; רמב"ם, פ"ג הל' חובל ומזיק הל' ה-יא. פו "אמר רבא נפל... לבייש"; ראב"ד, ד"ה נפל; רמב"ם, פ"א
הל' חובל ומזיק הל' י"ב. 4. כז:, "שלח ליה... בבבל" ובתד"ה קנסא; ראב"ד הא; רמב"ם, פ"ה הל' חובל ומזיק הל' ז'.

ה. ריפוי - 1. פה., "רפוי... דרך ליה באפיה" ובתוס' שם; 2. צא., "איבעיא להו... דרחמי עליה", ותד"ה חמשה; 3. ירושלמי, פ"ח
ה"ב; 4. רמב"ם, פ"ב הל' חובל ומזיק הל' יד-יט ובראב"ד שם; [5. תוס' רי"ד, פיסקא]; 6. גיטין יב:, "ת"ש דאמר... קמ"ל", ובתד"ה
רפואתו; 7. רמב"ם, שם, הל' ד-ו.

ו. שבת - 1. שמות כא: יט-כ, וברמב"ן שם (בעיקר, בסוף דבריו); 2. שומת שבת - פה:, "שבת... דמי כולו", ובתד"ה רואין וד"ה דכי; [תוס'
רבינו פרץ, ד"ה לקתה וד"ה רואין]; ראב"ד, ד"ה ת"ר; [רשב"א, ד"ה וכי]; "בעל המאור" ורמב"ן על אתר; רמב"ם, פ"ב הל' חובל ומזיק הל' י"א;
רא"ש, פ"ח, סי' ד'; [מאירי, (עמ' 237)], על המשנה, "שבת... לפירוש זה"; רמ"ה, הובא בשטמ"ק על אתר). 3. שבת הפוחתתו בדמים - פה:-פו., "בס'
רבה... דאביי ורבא" ובתד"ה שבת ובשניהם; תוס' רבינו פרץ, ד"ה כיון; ראב"ד, ד"ה כגון; רמב"ם, פ"ב הל' חובל ומזיק סי' ב'; ירושלמי, פ"ח כ"ג,
עד "חייב לרפאותו".

ז. ריפוי ושבת בבהמה - 1. לג., "ורבנן... קמ"ל"; תד"ה הוה אמינא; רבינו פרץ, ד"ה הוה; תלמיד ר"ת, ד"ה אבל. 2. רבינו פרץ, פו., ד"ה
ורבא, "והשתא... ויפטר"; מרדכי, סי' פה, פו; ר' ישעיה, הובא בשטמ"ק, פ.; "נתיבות המשפט", סי' שמ ס"ק ג'. 3. רמב"ן קונטרס דינא דגרמי (עמ'
רטז) "כללו של דבר... ובין לרבנן".