שיעור / תשל"ח דף מס' 27

מסכת בבא קמא

בעניין מיטב (הרב ליכטנשטיין)

ו:-ז., ת"ר מיטב... של מזיק", ובמקביל, גיטין מח:-מט.; מכילתא על שמות כב: ד, ויעויין גם ברש"י ורשב"ם שם; מכילתא דרשב"י, עמ' 196,
"מיטב... ישלם".
  א.
ו:, תד"ה ורבי; ראב"ד, ד"ה ור' ישמעאל; חי' הרמב"ן, גיטין מח:, ד"ה גמרא; ריטב"א שם, ד"ה גמרא, עד "וכדפרישית" (נ.ב. מקור דין
תשלומים לפי מדה ולפי דמים המוזכרים ברמב"ן יש למצוא, ביחס לתשלומי זר שאכל תרומה בפסחים לא:-לב); ב"מ צט:, "אמר רבא הני
שקולאי... מהדרו ליה הי", וברי"ף שם או רמב"ם, פ"ג הל' שכירות הל' ג', ראב"ד, הובא בשטמ"ק שם, עד "ואיני יכול לישבה" או רא"ש
שם, פ"ח סי' י"ז, עד "ולא ידעתי לפרשה"; "מחנה אפרים", הל' נזקי ממון, סי' א'.
  ב.
[כגון שאכל וכו' ולא ידעינן - תוס' תלמיד ר"ת, ד"ה המוציא; "פני יהושע", גיטין מח:, ד"ה רש"י]; מאירי, ד"ה שור.   ג.
כגון שהיתה עידית דמזיק כזיבורית דניזק - ריטב"א, גיטין מח:, ד"ה גמרא, "ואהני קרא... משלם עידית"; גיטין מח:, "מפני... בדמזיק"
(ובפירוש המשניות להרמב"ם על המשנה, עד "בני אדם"); שם מט:, "רבינא אמר... בגיטא"; ירושלמי, גיטין פ"ה ה"א, "מיטב שדהו... ואינו
מוצא".
  ד.
מחלוקת ר"ע ור"י לגבי נידון כמשו"ר שבו - ב"ק נט., "אמר אביי... כי האיך דסליק", ובתד"ה ומאי; (ספר הישר לר"ת, חלק התשובות, סי'
ס"ג, ס"ה).
  ה.
ז:-ח., "בעא מיניה ... דעולא" -   ו.

1. תד"ה אליבא; שטמ"ק, ד"ה וזה לשון (בסופו), "וקשה והא... ע"כ"; ראב"ד, ד"ה בשלו; שטמ"ק, ד"ה עוד כתבו.

2. תד"ה אידי ואידי; שטמ"ק, תוספי תוספות להרא"ש; (ירושלמי גיטין פ"ה ה"א, "אין שם... לגבות בבינונית").

3. רבינא אמר וכו' - תד"ה מר; ראב"ד, ד"ה רבינא (סוכם ברשב"א); רמב"ם, פי"ט הל' מלוה ולוה הל' א' והל' ד'; מאירי,
"לא היה לו... כלל"; "נמוקי יוסף", ב: באלפס, "כתב הרמ"ה... ע"כ"; (דרוש וחידוש לר' עקיבא איגר, גיטין מח:, ד"ה המוציא).

4. בדין עולא - הסוגיא כאן; גיטין מט:, "רבינא אמר... בפני לווין"; מאירי, גיטין מח: (עמ' 202), ד"ה ובעל חוב; (שטמ"ק,
ז:, תוס' הרא"ש, ד"ה הב); ירושלמי, גיטין, פ"ה ה"א, "ובעל החוב... אף קרקעו בבינונית"; ("קצות החשן", סי' ק"ב ס"ק א').

גיטין נ., "אמר מר זוטרא... אדאורייתא"; מח:, תד"ה אין; נ., תד"ה כיון; רמב"ם, פ"ח הל' נזקי ממון הל' י"א; רא"ש, גיטין, ד"ה סי' ב',
"והלכתא... של טעם הם"; (נ.ב. נושא זה טעון השלמה ע"י סוגיית לקוחות, ב"ק ח).
  ז.
ב"ק ז.-ז: -   ח.

1. הסוגיא כאן; להלן, ט., "רב הונא... קמ"ל", ובתד"ה רב הונא; (מקור דברי ר"ת ב"ספר הישר", סי' תר"ד); מרדכי סי' א'; "שלטי
הגבורים", ב. באלפס, סעיף א'; ביחס לשיטת ר"ת לגבי בעל חוב, יעויין בבא בתרא צב., "איתמר... מיניה", ובתד"ה אי; ובהסבר שיטתו בשכיר
יעויין "אור זרוע", ח"ג סי' כ"א (פסקי ב"ק על אתר); רי"ף, ב. באלפס, "והאי דבעינן... נינהו"; "נמוקי יוסף" שם, ד"ה ישיב; רש"י, גיטין מח:, ד"ה מן
העידית; רמב"ם, פ"ח הל' נזקי ממון הל' י'; (ש"ך, סי' תי"ט ס"ק ב'); מכילתא דרשב"י, עמ' 196‎-7, "מיטב... אלא מן המטלטלין".

2. א"כ הורעת וכו' - תד"ה לבעל חוב, הב, לכתובת אשה; רא"ש, סי' ב', "הכי נמי... בדיני" וב"הגהות אשרי" שם; רשב"א ד"ה יש;
(מקור דברי הראב"ד, ביתר הרחבה, בחידושיו על אתר, ד"ה נזקין) (שטמ"ק, תוספי הרא"ש, ד"ה הב וד"ה כתב הרא"ש; מאירי, ד"ה ניזק; "שלטי
הגבורים", ב. באלפס, סעיף ג')

3. הרי שהיו לו וכו' - תד"ה אי; רי"ף על אתר; (ראב"ד, ד"ה הרי); רמב"ם, פ"ט הל' מתנות עניים הל' ט"ו-ט"ז; פאה פ"ה מ"ד;
מאירי, ד"ה שמועה.

[4. סיכום "בספר התרומות", שער ד' ח"ג].