שיעור / תשל"ח דף מס' 26

מסכת בבא קמא

בעניין תשלומי נזקין (הרב ליכטנשטיין)

א. ממה משלמים: כסף, מיטב, מטלטלין - ב., סוף המשנה וברש"י שם; ז., רמי ליה אביי... מדעתו משמע", ז: (המשך הנ"ל), "אמר רבא כל
דיהיב... זבינא"; ט., "רב הונא אמר... קמ"ל", ובתד"ה רב הונא; "ספר הישר לר"ת", סי' תר"ד; רי"ף, ב. באלפס, "והאי דבעינן... נינהו", וב"נמוקי
יוסף" ו"שלטי הגבורים" שם: (מרדכי, סי' א'); תלמיד ר"ת, ט., ד"ה רב הונא; רש"י; גיטין מח:, ד"ה מן העידית; מכילתא דרשב"י עמ' 196‎-7, "מיטב...
מן המטלטלין"; ב"ק יד:, "שוה כסף... שתפס מחיים"; רמב"ם, פ"ח הל' נזקי ממון הל' י'; (ש"ך, סי' תי"ט, ס"ק ב'); ירושלמי גיטין פ"ה ה"א, "שדהו
פרט למטלטלין... מחלטין לו קרקעות".

ב. הגדרת מיטב -

1. בדניזק או בדמזיק - ו:-ז., "ת"ר מיטב... של מזיק, ובמקביל, גיטין מח:-מט; מכילתא על שמות כב: ד, ויעויין גם ברש"י ורשב"ם שם;
מכילתא דרשב"י, עמ' 196, "מיטב... ישלם"; כגון שהיתה עידית דמזיק כזיבוריא דניזק - גיטין מח:, "מפני... בדמזיק"; ריטב"א שם, ד"ה גמרא, "ואהני
קרא... משלם עידיא"; פיה"מ להרמב"ם שם, עד "בני - אדם"; שם מט; "רבינא אמר... בגיטא"; ירושלמי שם, פ"ה ה"א, "מיטב שדהו... ואינו מוצא".

2. בשלו או בשל עולם - ז:, "בעא מיניה... ומ"ס בשל עולם הן שמין"; תד"ה אליבא; שטמ"ק, ד"ה וזה לשון (בסופו) "וקשה והא...
ע"כ"; ראב"ד בשלו; שטמ"ק, ד"ה עוד כתבו; כתובות קי., "איתמר שנים... בשל כל אדם הן שמין"; ירושלמי גיטין, פ"ה ה"א, "אין שם... בבינונית".

ג. יסוד החיוב: תשלומים או השלמת החפץ - ו:, תד"ה ורבי; חי' ראב"ד, ד"ה ור' ישמעאל; חי' הרמב"ן; גיטין מח:, ד"ה גמרא; ריטב"א שם,
ד"ה גמרא, עד "וכדפרישית"; (נ.ב. מקור מושגי לפי מדה ולפי דמים יש למצוא בפסחים לא:); בבא מציעא צט:, "אמר רבא הני שקולאי... מהדרו ליה
ה'"; רי"ף שם; רמב"ם, פ"ג הל' שכירות הל' ג'; ראב"ד, הובא בשטמ"ק שם עד "ואיני יכול לישבה", או רא"ש שם, פ"ח סי' י"ז, עד "ולא ידעתי
לפרשה"; "מחנה אפרים", הל' נזקי ממון, סי' א'; (חי' ר' חיים, פ"ה הל' טוען ונטען הל' ג').