שיעור / תשל"ח דף מס' 24

מסכת בבא קמא

בעניין גרמי רשימה טרומית (הרב ליכטנשטיין)

א. ב"ק צח., "ואמר רבה השורף... לצלמא"

ב. צט:, "איתמר המראה... וחייב באחריותו"; תד"ה טיהר (בסופו), "וצ"ע לרבנן... גרם בעלמא"; ק:, תד"ה חייב.

ג. נה:, "תניא... לא ליחייב קמ"ל", וידוייק ברש"י ד"ה פטור.

ד. בבא בתרא כב:, "מרחיקין... אסור", וידוייק ברש"י ד"ה גרמא; תד"ה זאת.

ה. סב., "בעי אמימר עשו תקנת נגזל במסור... תיקו"; (מרדכי, סי' קפ"ז, עד "בדבורא בעלמא").

ו. רי"ף, לה. באלפס, "הא דאמר רבה... וכן הלכתא", ראב"ן קצב:, "ואמר רבה...ואינו נשבע" (קצג:), בעיקר, עד "וכולהו בטל" (קצב.) "אור
זרוע" ב"ק סי' קלו-קלז; רא"ש, פ"ט סי' י"ג; (מרדכי, סי' קיד - קטז, עד "והכא נתי ל"ש").

ז. חי' הראב"ד על ב"ק, עמ' רמט-רנד; קונטרס דינא דגרמי להרמב"ן; רמב"ם, פ"ז הל' חובל ומזיק הל' ז'-יא'.

ח. ש"ך, סי' שפ"ו ס"ק א-כ.