שיעור / תשל"ח דף מס' 23

מסכת בבא קמא

בעניין היזק שאינו ניכר (הרב ליכטנשטיין)

א. גיטין נב:, המשנה והסוגיא עליה (בעיקר, "אמר חזקיה וכו'"), עד נג:, "תיובתא", ובתוספות על אתר, פרט לד"ה מנסך וד"ה העושה
רשב"א, ד"ה הוא מותיב; ריטב"א, ד"ה הכהנים, "ואק"ל... נכון".

ב. בבא קמא צו:, המשנה; שם צח., "הצורם... בדיני שמים", ובתד"ה הצורם וד"ה הא.

ג. גיטין מ:, המשנה והסוגיא עליה עד "לא שמיה היזק" ובתד"ה בהיזק; רמב"ן שם, ד"ה הא; רשב"א, נג:, ד"ה ואי, "וא"ת אמאי... לזה הוא";
רמב"ן, נג., ד"ה מ"ט; ריטב"א, נג., ד"ה ור"י.

ד. בבא קמא צח., "השף מטבע... באודניה", ובתד"ה השף (יעויין הרקע, לעיל צז., "גזל... מינכר היזיקה") וד"ה מתיב; חי' הראב"ד, ד"ה
בקסטרא, "ותמה אני... לא שכיח"; חי' הרשב"א, ד"ה אמר רבה; ראב"ן (קצב:), "ואמר רבא השף... דפטור"; ש"ך, סי' שפ"ו, ס"ק ז', "וכ' עוד
מהרש"ל... וצ"ע"; (סנהדרין פד:, "ואימא אע"ג... לנפש אדם" ובתד"ה הכחישה).

ה. ב"ק ד:, "תני רבי ח"א... והמנסך" וברש"י על אתר; ("שלטי הגבורים", א: באלפס, אות ג'); ה., "המטמא.... דלא מינכרא"; ראב"ד שם, ד"ה
מטמא.

ו. גיטין מד., "בעא מיניה... לא קא קנסו רבנן".

ז. רמב"ם, פ"ז הל' חובל ומזיק הל' א-ה ובראב"ד שם; (חי' ר' חיים הלוי על אתר, בעיקר, עד סוף ד"ה ונראה); ש"ך, סי' שפ"ה ס"ק א', עד
"בדברים אחרים".