שיעור / תשל"ח דף מס' 22

מסכת בבא קמא

בעניין תחילתו בפשיעה וסופו באונס בנזיקין (הרב ליכטנשטיין)

א. בבא מציעא מב., "ההוא גברא... באונס חייב"; שם לו:, "אתמר פשע בה... ומה לי התם"; רי"ף שם, כ. באלפס, "איתמר... פטור"; שם
עח., תד"ה הוחמה; רמב"ם, פ"ג הל' שכירות הל' ט-י; פ"ד הל' שאלה ופקדון הל' ו' (וב"משנה למלך", ד"ה שהרי); (נ.ב. ברמב"ם צ"ל "ואם לא
קשרן").

ב. ב"ב צג:, תד"ה אי הכי; חי' הרמב"ן שם, ד"ה אי וד"ה עוד.

ג. בבא קמא נו., "נפרצה בלילה... ונפקא"; שטמ"ק שם, ד"ה תחלתו, וד"ה והרא"ה.

ד. שם נח., "בעי רבי ירמיה... תיקו".

ה. כא:, "הכלב והגדי...וחייבין בחצי נזק"; המאירי על המשנה; תד"ה דאפיק; תוס' רבינו פרץ, דאפוך; תלמיד ר"ת, ד"ה כלבא (חשוב).

ו. נב., "איבעיא להו כסהו... שמע מיניה"; תד"ה ושביחי (בעיקר עד "ואין להאריך כאן יותר"); "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות (כב. באלפס)
חי' הראב"ד, "מגו... תושיה"; תוס' רבינו פרץ, ד"ה ש"מ (ולפחות עד "כלל להך דהכא"); (מאירי, ד"ה כסהו); הרא"ה, הובא בשטמ"ק.

ז. רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ט"ו; פ"ד הל' ה-ו (וב"מגיד משנה" שם); פי"ב הל' ה' ובראב"ד; פי"ד הל' ט"ז וב"לחם משנה".

ח. כג., תד"ה סתם; תוס' רבינו פרץ, ד"ה זאת.

(ט. תוס' רבינו פרץ, כג:, ד"ה דאיבעיא (בסוף))

י. נז:, תד"ה נפלה; רשב"א, נח., ד"ה הא.

(יא. תלמיד ר"ת, ס., ד"ה רבא).