שיעור / תשל"ח דף מס' 21

מסכת בבא קמא

בעניין שן ורגל ברה"ר (ב) (הרב ליכטנשטיין)

א. טו:, המשנה; טז., תד"ה והנחש; טז:, אמר שמואל... קשיא; רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ז'; שטמ"ק, טז., ד"ה הזאב, והנחש, עוד.

ב. יט., "בעא מיניה ר' ירמיה... אקרן"; ר"ח על אתר; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ב-ו ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; רא"ש, פ"ב סי' ב',
"היתה מהלכת... והביעור היה בחצר הניזק".

ג. כ., "אמר אילפא... בקופצת"; כא., "כיצד משלמת... איכא בינייהו" ובתוס' על אתר; תוס' רבינו פרץ, ד"ה ושמואל, כי פליגי, (וד"ה לאו,
אי); רי"ף (ח. באלפס), "אמר אילפא... בקופצת"; "בעל המאור", ראב"ד ב"כתוב שם", רמב"ן במלחמות, ("שלטי גיבורים", אות א'), על אתר;
רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ט-י (נ.ב. ענין הגדרת משונה הכרוך בסוגיא זו כבר נידון ולא יידון מחדש).

ד. כג., "דאכלה היכא... לא אמרינן", ובתוס' על אתר; (תוס' רבינו פרץ, ד"ה תפשוט וד"ה דאיבעיא; תלמיד ר"ת, ד"ה פי וד"ה אי); חי'
הראב"ד, ד"ה ואוקימנא; חי' הרשב"א, ד"ה דאי; שטמ"ק (סוף עמ' 88 מדפי הספר) "עוד יש לפרש... ודו"ק".

ה. כ., "בעי רבי זירא מתגלגל... דאספסתא"; תד"ה מתגלגל; חי' הראב"ד, ד"ה מתגלגל; רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ד-ה ובראב"ד ו"מגיד
משנה" שם; שטמ"ק, ד"ה מתגלגל וד"ה וז"ל תלמידי; ("ים של שלמה", פ"ב סי' י"ג; "נחלת דוד" על אתר).

ו. כד: - כו., המשנה וגמרא עליה עד "ולא ברה"י", ובתד"ה אני וד"ה ולא.

ז. ירושלמי פ"ב ה"ג.