שיעור / תשל"ח דף מס' 20

מסכת בבא קמא

בעניין פטור שן ורגל ברה"ר (א) סוגיות חצר השותפין (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא, יג: (ורשות הניזק) עד המשנה (פרט לענין מסר לשומר, שכבר נידון) ובתד"ה חצר וד"ה לא; ספר הישר לר"ת (מקור תד"ה לא), סי'
תקס"א; (תלמיד ר"ת, "וגירסת הספרים... מורדון"); חי' הראב"ד, ד"ה מתקיף וד"ה גופא.

ב. טו:, "מדקתני... רשות הרבים" ובתד"ה כולה.

ג. רי"ף על אתר; רשב"א, ד"ה אלא, "ולענין פסק הלכה... כנ"ל"; רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון הל' ח-ט.

ד. מז:, "איבעיא להו היכא דקביל...פטורה"; רשב"א, יד., ד"ה אלא (בסוף), "וחצר השותפין... רש"י"; "שלטי הגבורים", ה: באלפס, ד"ה כל;
רא"ש, פ"א סי' י"ז, "גופא... לפירות".

ה. רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' יג-יד ובראב"ד שם; פ"ז הל' נזקי ממון הל' ד-ה ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם.

ו. כה:, "ותהא שן ורגל... של אחר"; רא"ש, פ"א סי' א', "ושן ורגל... ברשות".

ז. ירושלמי, פ"א ה"ב (בסופה), "מנכסים המיוחדים... העליה;" מכילתא, משפטים, סוף פ' י"ד, "ד' כללות... חצי נזק"; מכילתא דרשב"י (עמ'
196), שו' 26‎-28; (ספר ההשלמה, פ"א סי' י"ב (בסוף), "וכתב רבינו יעקב ז"ל... ועל הרגל").