שיעור / תשל"ח דף מס' 19

מסכת בבא קמא

בעניין חיוב שמירה בנזקין ורמתה (הרב ליכטנשטיין)

א. שמות כא: כט, וכא: לג ובמכילתא שם.

ב. נה: ראשית המשנה והגמרא שם, "ת"ר איזהו... ש"מ" ובתוס' על אתר; ירושלמי על אתר פ"ו ה"א עד "בין כך ובין כך פטור".

ג. מה: המשנה והגמרא עליה עד סוף הפרק; ירושלמי על אתר פ"ד ה"ט; תד"ה בחזקת; חי' הראב"ד ד"ה קסבר; רשב"א ד"ה קא סבר, תד"ה
אלא; ראב"ד ד"ה אלא; רשב"א ד"ה אלא; פיה"מ להרמב"ם על אתר; רמב"ם פ"ז הל' נזקי ממון הל' א'; (מגיד משנה, פ"ד הל' נזקי ממון הל' ד'
וב"לחם משנה" שם) מאירי ד"ה קשרו.

ד. מה. "מסרו... אדעתיה"; הרא"ה בשטמ"ק; תוס' פרץ ד"ה א"ר הונא.

ה. נב. המשנה והגמרא עליה עד "נסיב סיפא נמי לא כיסהו כראוי"; ירושלמי על אתר פ"ה ה"ז "עבר עליו... אבנים", תד"ה בכדי שידע; דברי
הר"י מיגש והרא"ה בשטמ"ק (רשב"א ד"ה רב). רמב"ם פי"ב הל' נזקי ממון הל' ז' ובראב"ד שם; (אור זרוע סי' ת"ד ד"ה מתני').

ו. נז: "נפלה לגינה... להתם רהטא"; תד"ה נפלה; רמב"ם פ"ג הל' נזקי ממון הל' יא-יב ובראב"ד ו"מגיד משנה" שם; חי' הראב"ד ד"ה הא
וד"ה עכשיו (עמ' קנ-קנא).

ז. בבא מציעא צג. "ההוא רעיא... דאשגח בהו"; תד"ה איבעי; (אור זרוע סי' רצ"א ד"ה איבעין) חי' הרמב"ן ד"ה איבעי; רשב"א ב"ק נח. ד"ה
אבל (מאירי שם ד"ה גדול המחברים) תלמיד ר"ת ד"ה דא"ל ("אור זרוע" סי' רסג - רסד "חיני... כוותיה") ב"ק פג. תד"ה דששימר.

(נ.ב. להשוות הנושא בכלליות, יש לצרף מה שכבר נידון ביחס ל: 1. שמירה ביחס לאדם המזיק ובעיקר סוגית נתקל פושע. 2. משמעות שמירה רעועה
בהקשר מסירת מזיק לחש"ו. 3. הסבר מחלוקת פלגא נזקא קנסא. בנוסף עוד יידון הנושא במסגרת סוגיית תחילתו בפשיעה וסופו באונס, דין שן ורגל
ועוד.).