שיעור / תשל"ח דף מס' 18

מסכת בבא קמא

בעניין חיובי שומר וגזלן בנזיקין (הרב ליכטנשטיין)

א. שומר - המשנה השניה, מד:; יג:, "דת"ר כשהזיק... פטור" ובתד"ה כגון וד"ה ולא; חי' הראב"ד על אתר; רמב"ם, פ"ד הל' נזקי ממון הל' ד'
ובהשגת הראב"ד שם; תשובות הרמב"ם, סי' תל"ג (הוצ' בלוי; התמצית הובאה כאן ב"כסף משנה" על אתר) "מגיד משנה" ו"לחם משנה" על אתר;
רמב"ם, שם, הל' י' ובראב"ד ומ"מ שם; ב"ק יא:, "שומר שמסר... בשבועה"; רמב"ם, שם הל' י"א ובראב"ד; חי' ר' חיים הלוי, על אתר.

ב. גזלן - נה:, "הכונס... לסטין חייבין"; נו., "הוציאוה... דהכישוה"; ירושלמי על אתר, "הוציאוה...פטורין"; תד"ה פשיטא, הכישה, ולסטים;
חי' הרשב"א, ד"ה פשיטא וד"ה המעמיד; (סה., תד"ה אין); נה:, "אמר מר הפורץ... רעוע"; רמב"ם, פ"ד הל' נזקי ממון הל' א-ב ובראב"ד שם;
תשובות הרמב"ם, סי' תל"ב.