שיעור / תשל"ח דף מס' 17

מסכת בבא קמא

בעניין יסוד חיוב תשלומים (בעלות, חוסר שמירה, יצירת מזיק וכו') (הרב ליכטנשטיין)

א. המשנה ט: (עד "כהכשר כל נזקו") "וברש"י ופיה"מ להרמב"ם שם; רמב"ם, פ"א נזקי ממון הל' א'.

ב. חי' הרשב"א, ב., ד"ה שדרכן; ג: תד"ה וממונך; כב., תד"ה אשו; נו:, תד"ה המעמיד וד"ה הכישה; תלמיד ר"ת שם, ד"ה המעמיד; חי'
הרשב"א שם, ד"ה המעמיד; רמב"ם, פ"ד הל' נזקי ממון הל' ג'.

ג. רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' י-יא.

ד. כב., "ורבי יוחנן... ממשא" ובתד"ה ממונן; תוס' רבינו פרץ ד"ה ממונו; הרמב"ן במלחמות, יג: באלפס, "וי"ל שטעמו של רב... אליבא
דרבה".

ה. כט:, "איתמר מפקיר נזקיו... למטה משלשה הוא" וברש"י, ד"ה כשהפכה; חי' הראב"ד, ד"ה אמר; "אור זרוע", ב"מ, סי' כו-כה, מחני...
נב"ה".

ו. נה:, "ת"ר איזהו כראוי...לא עביד לא"; חי' הראב"ד, כח:, ד"ה ורב הני מילי (בעיקר, בסופו).