שיעור / תשל"ח דף מס' 16

מסכת בבא קמא

בעניין נזקים המורכבים מכמה אבות (הרב ליכטנשטיין)

א. יט:, התרנגולין מועדין... וברגלי בהמה"; תוס' על אתר; תוס' רבינו פרץ, ד"ה אבל; ראב"ד, ד"ה לא שנו; בענין בור המתגלגל - תד"ה וכי;
לעיל ו., תד"ה לאתויי; "ספר ההשלמה", פ"א סי' א', "רבא אמר... דהיינו בעל הדלי"; ירושלמי, פ"ג ה"א, "הניח אבנו... בנזקו"; רמב"ם, פ"ב הל'
נזקי ממון הל' י-יא ובהשגת הראב"ד שם (ויעויין בגירסת "מגדל עוז" בראב"ד); חי' הראב"ד, ד"ה לא שנו; מהר"י כץ בשטמ"ק, ד"ה וכן כתב
הראב"ד, "אי דלא אצנעיה... הוא כלל"; רא"ש, סי' ב', ד"ה היה.

ב. מח., "אמר רבא הכניס שורו... דכרייה דמי" ובתד"ה אע"ג; כט., תד"ה פליגי, "ומשום דלא היה לו פנאי... רמי לסלקו"; מט:, תד"ה ברה"י,
"ור"י מפרש... למלוייה"; רמב"ן במלחמות טו. באלפס, "אלא בא ונסמוך על דברי רבינו הגדול... שהרי אינו שלו"; כב., תד"ה לאו; רשב"א, ד"ה
בשלמא, "הא דאקשינן... אאש שורו"; מח., תד"ה איש.

כג., "על החררה... בשחת"ר". ובתד"ה וליחייב; שטמ"ק, ד"ה ועוד אומר ר"י; כב., תד"ה ואי; (חי' הראב"ד, כג., ד"ה מאן); רמב"ם, פ"ב
הל' נזקי ממון הל' יז-יח ובראב"ד שם.
  ג.

שיעור / תשמ"ה

להוסיף:

1. תלמיד ר"ת, יג., ד"ה הא אמרי (בעיקר, "ותימה לרבנן... גימגום").

2. רשב"א, ס., ד"ה תנו רבנן; תלמיד ר"ת, ס., ד"ה דהכא (עד "להפרידו לגמרי")