שיעור / תשל"ח דף מס' 15

מסכת בבא קמא

בעניין הכשרת מקצת נזקו (הרב ליכטנשטיין)

א. המשנה, ט:, והגמרא עליה י., "הכשרתי... לא מוקמינן"

ב. בענין בור, מחלוקת רבי וחכמים - נא., "מאי רבי... אימא לא קמ"ל; תד"ה האחרון וד"ה בור; רבינו ישעיה והרא"ה בשטמ"ק שם; י: תד"ה
אחרון וד"ה תו; י:, תד"ה מאי; תוס' רבינו פרץ, ד"ה אחר; נא., תלמיד ר"ת ד"ה האחרון; תוספתא, פ"ו ה"ג; עד "וחפר ה' האחרון חייב"; ירושלמי,
פ"א ה"ב, "הכשרתי... כולהן חייבין"; רמב"ם פי"ב הל' נזקי ממון הל' י"ב; (אור זרוע, סי' רמ"ח).

ג. בענין שור, מסר שורו לחמשה בני אדם - י:, תד"ה מאי; תוס' רבינו פרץ, ד"ה אי; רשב"א, ד"ה הא; רא"ש, פ"א סי' ט' (יסודי); (ויש להשוות
לקמן נא., המשנה, והגמרא עליה נא:, "עבר... דלי", וברמב"ם פי"ב הל' נזקי ממון הל' ז' ופ"ד ה"ד ובראב"ד שם).

ד. בענין אש, מרבה בחבילה (לפירוש רוב הראשונים) - י:, תוס' רבינו פרץ, ד"ה והא; ס., תד"ה והכא; תלמיד ר"ת שם, לפחות עד "נראה לי
עיקר".

ה. בענין אדם, חמשה שישבו - תד"ה כגון (בעיקר, דברי ר"ת אשר מקורם ב"ספר הישר" סי' תקנ"ו); ר"ח ורי"ף על אתר; "נמוקי יוסף", "דזגא
מזגא... וכולן חייבין"; (תלמיד ר"ת, ד"ה לא צריכא וד"ה לימא); רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' ט"ו; (מרדכי, בבא בתרא, סי' תקס"ד "גם נשאל...
יצחק ב"ר משה"; "נחלת דוד" על אתר); מאירי, "מי שמסר... מסוגיא זו"; "שלטי הגבורים", ד. באלפס, אות ב'; בענין מרבה בחבילה - רמב"ם, פ"ו
הל' חובל ומזיק הל' יג'-יד'; בחובל-פ"א הל' חובל ומזיק הל' יג'.

(ו. בענין רוצח, הכוהו עשרה בני אדם, סנהדרין עח., "ת"ר הכוהו... וסתמא כריב"ב" ובתד"ה בגוסס ד"ה ומר; רשב"א, ב"ק כז., ד"ה ורבי; רמב"ם
פ"ד הל' רוצח הל' ו'; תוס' רבינו פרץ על אתר, ד"ה כאן; שטמ"ק, ד"ה וז"ל, "ותו ליכא... גליון"; "יד רמה", סנהדרין עח., "ת"ר...קמא דוקא"; בענין
כופר - מ., תד"ה שור; כו:, "זרק תינוק... דמי מזיק" ובפירוש רבינו חננאל שם.)