שיעור / תשל"ח דף מס' 14

מסכת בבא קמא

בעניין מזיקים הנלמדים מכמה אבות (הרב ליכטנשטיין)

א. ו. "הצד השוה... וחזר הדין (ו:)" ובתוס' על אתר (פרט לד"ה לאתו); רא"ש, פ"א סי' א', "הצד השוה... המגלגל הכל"; שם, "וכותל
ואילן... שור יוכיח"; שטמ"ק, ד"ה שור, וז"ל תוספי, אבל.

ב. ג:, תד"ה משורו; שטמ"ק, "משורו למדנו... חייב על הכלים ע"כ"; חי' הגרי"ז הלוי, ריש ב"ק; (תלמיד ר"ת, ג:, ד"ה אי).

ג. חי' הראב"ד כח:, ד"ה ורב; רמב"ן במלחמות, יג: באלפס, "אבל רב ס"ל... דחבטא דידיה הוא".