שיעור / תשל"ח דף מס' 13

מסכת בבא קמא

בעניין אדם המזיק (ד) ברשות ושלא ברשות בחיובי נזק וגלות (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא לב:-לג.: המשנה והגמרא עליה ובירושלמי על אתר;

ב. מכות ח., "הזורק אבן... דאיתיה מעיקרא"; ירושלמי מכות פ"ב ה"ד, "אמר רבי יצחק... את כל החצר"; מכות ז:, תד"ה מה.

ג. התוס' בסוגיא על אתר; מח., תד"ה הזיקו; תוס' רבינו פרץ, ד"ה אחר, ראב"ד, ד"ה הנכנס וד"ה האי; שטמ"ק, ד"ה וה"ר ישעיה וד"ה עוד
כתבו; חי' הרמב"ן, מכות ח., ד"ה הא; ריטב"א שם, ד"ה אי.

ד. רמב"ם, פ"א הל' חובל ומזיק הל' טז-יז והל' יט; פ"ו הל' רוצח הל' א-יא.

ה. כו:, השוואת חיובי חובל ומזיק וגלות (ובתד"ה פרט); רמב"ם, פ"ו הל' רוצח הל' ט"ו; מאירי בסוגייתנו, ד"ה הנכנס וד"ה מי.