שיעור / תשל"ח דף מס' 12

מסכת בבא קמא

בעניין אדם המזיק (ג) מזיק ברשות (הרב ליכטנשטיין)

(ראשית, יש ללמוד, לפחות לבקיאות, הסוגיא לא:-לג.)

א. לא:-לב:, "זה בא... אימא לא צריכא", ובתוס', רשב"א, ושטמ"ק (בעיקר, דברי ר' ישעיה) על אתר; ירושלמי, פ"ג הל' ו-ז.

ב. כל המשנה - כ., "אכלה כסות... לאו אורחה" ובתד"ה ואזדא ובדברי תוס' שאנץ ורבינו ישעיה בשטמ"ק שם; כד:, "אמר רבא את"ל...
רשותא"; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' יט-כ, רא"ש, פ"ג סי' י'; כז:, תד"ה אמאי; ירושלמי, פ"ב ה"ג.

ג. שניהם ברשות וכו' - מח., "ואמר רבא נכנס לחצר... שלא ברשות חייב" ובתוס' שם; חי' הראב"ד שם; רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' ג'
ובראב"ד שם; רא"ה, הובא בשטמ"ק מח:; רמב"ם שם, הל' ח-ט; טור, סי' שע"ח; שו"ע, סי' שע"ח ובביאורי הגר"א שם.

ד. כג., תד"ה וליחייב (המקור, "אור זרוע", ב"ק, סי' קנ"ט); "הגהות מיימוניות", פ"ב הל' נזקי ממון, אות א' (נ.ב. הסוגיא שהמהר"ם מצטט
היא כא.)

[ה. ע"ש ביה"ש - "אור זרוע", ב"ק, סי' רס"ד; שם, ב"מ, סי' קל"א, ד"ה אמר].