שיעור / תשל"ז דף מס' 11

מסכת בבא קמא

בעניין אדם המזיק (א) (הרב ליכטנשטיין)

א. כו.-כו: "אדם מועד... דרשב"ג ורבנן"; ירושלמי על אתר; ר' יהונתן (בשטמ"ק); כז., "נפל מראש הגג... שלא נתכוון לבייש"

ב. כז: "ובא אחר... לעיוני ומיזל" ובתד"ה אמאי וד"ה ושמואל; (ובמקביל, סנהדרין עו:, תד"ה רוצח).

ג. בבא מציעא פב:, "המעביר חבית... יביא ראיה ויפטר" ובתד"ה וסבר; חי' הרמב"ן ד"ה ואתא; תוס' רבינו פרץ, ב"ק כז., ד"ה ואמר; רבינו
ישעיה (בשטמ"ק), ד"ה וכן.

ד. מכות ז:, "ת"ר אם בפתע... והא דלא מיהדק"; רמב"ם, פ"ו הל' חובל ומזיק הל' א-ב והל' ד'; מחנה אפרים, הל' נזקי ממון, סי' ה'.

ה. ג:, "אי לרב...כמבעה"; פ"ו הל' חובל ומזיק הל' י'; תלמיד ר"ת, ג:, ד"ה אלא; רבינו יחיאל (בשטמ"ק שם), ד"ה תולדה

ו. ד., "ושמואל מ"ט...ושמירת גופו עליו".

בעניין אדם המזיק (ב)

כח:-כט:, "ר' יהודה אומר... דעלמא מחייבי" ותד"ה אמר, ואונס, והתניא, תוס' רבינו פרץ, ד"ה במתכוין וד"ה ואמאי; חי' הראב"ד, ד"ה
והא; חי' הרשב"א, ד"ה במתכוין וד"ה אמאי; רי"ף על אתר; "בעל המאור", "אלא אמר אביי... וכדפרישנא" ורמב"ן במלחמות עליו; רמב"ם פי"ג הל'
נזקי ממון הל' ז

צט:, "אמר שמואל... פושע הוא פליגי"; חי' הראב"ד, ד"ה אלא

לא.-לא:, המשנה והגמרא עליה; רבינו חננאל על אתר; תוס' על אתר; (תוס' רבינו פרץ, ד"ה אלא אמר רבא (הראשון)) רי"ף על אתר; (חי'
הראב"ד, "אמר רבא... והוא עיקר"); "בעל המאור" ורמב"ן במלחמות על אתר; (רא"ש, פ"ג סי' ט') רשב"א, ד"ה גירסת; (שו"ת ר"י מיגש (בשטמ"ק))
רמב"ם, פי"ג הל' נזקי ממון הל' ח-יא ובהשגת הראב"ד שם (שו"ע, חו"מ, סי' תי"ג ובביאורי הגר"א שם).

ירושלמי פ"ג ה"ה, עד "אין אונסין בבהמה".