שיעור / תשל"ז דף מס' 9

מסכת בבא קמא

בעניין אשו משום חציו ומשום ממונו (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא, כב.-כג., "אתמר... בארבעה דברים" וברש"י, ר"ח ותוס' (ברם, תד"ה והיה, קטל ובגדי אינם נוגעים לעניננו).

ב. 1. תוס' רבינו פרץ, ד"ה אשו, ורשב"ל אמר; רשב"א, ד"ה וריש לקיש; ראב"ד, ד"ה ממונו; רשב"א, ד"ה אשו; רבינו פרץ, ד"ה ממונו; ג:,
תד"ה וממונך; נו:, תד"ה המעמיד.

2. תוס' רבינו פרץ, ד"ה הא; רשב"א, סוף ד"ה בשלמא, "הא דאקשינן... אאש שורו"

3. רבינו פרץ, ד"ה הב"ע וד"ה אימא סיפא; ראב"ד, ד"ה הכא.

ג. תד"ה חציו; רשב"א; ד"ה ולר' יוחנן; תוס' תלמיד ר"ת, ד"ה לא מיחייב רי"ף, על אתר; ראב"ד, ד"ה וכי.

ד. רמב"ם, פי"ד הל' נזקי ממון הל' א', יג-טז; הגהת הגר"א, כג. ובביאורי הגר"א, חו"מ, סי' תי"ח ס"ק ל"ג; שטמ"ק, "וז"ל ה"ר יהונתן...
בגיליון דלעיל ע"כ" ("שלטי הגבורים", ט: באלפס, אות ג', עד לפירושנו בס"ד)

ה. ירושלמי, פ"ב ה"א, "כלב שנטל... יהא חייב בתשלומין".

ו. סנהדרין עז., תד"ה סוף; "נמוקי יוסף", על אתר, "ומסתברא... הרמ"ה ז"ל"; חי' ר' חיים הלוי, פי"א הל' שכנים הל' א'.

ז. "נמוקי יוסף", על אתר, ד"ה אשו.