שיעור / תשל"ז דף מס' 7

מסכת בבא קמא

בעניין יש בו כדי להמית בבור (הרב ליכטנשטיין)

א. המשנה נ:; חי' הראב"ד, ד"ה הא דקתני; רבינו יהונתן ומאירי, בשטמ"ק.

ב. ג., "תולדה דבור... וזה אב לניזקין", ובתד"ה לא; ירושלמי, פ"ה ה"ו; רשב"א, ג. ד"ה סוף, ונג:, ד"ה מתניתין; ראב"ד, ג., ד"ה זה אב
מכילתא דרשב"י, עמ' 185, "כי יפתח... לרבות את הניזקין" תוס' ר' פרץ ד"ה סוף.

ג. נ:, "תנן היו פחותין... דאיגנדר לבור"; רשב"א, ד"ה אלמא; ראב"ד, ד"ה הרב ר' יצחקי, רשב"א נא. ד"ה הא דקאמר.

ד. נא:, "אמר רבה בר בר חנה... תיקו"

ה. רמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' י-יא, פ"א הל' חובל הל' י"ח.

ו. צא., "איבעיא להו יש אומד... שמע מינה"; מאירי, "יראה... הכל לפי ההיזק"; רמ"ה (בשטמ"ק), ד"ה מצאתינן, סנהדרין עח: רמ"ה על
המשנה.

[ז. יש להשוות רמב"ם, פ"ג הל' רוצח הל' א' ופ"ד הל' ב']