שיעור / תשל"ז דף מס' 6

מסכת בבא קמא

בעניין מפקיר נזקין (הרב ליכטנשטיין)

א. הסוגיא, כח:-ל., "ה"ד מתכוין... דרביה"

ב. תד"ה פליגי, הוחלק, אלא, אבל, אלא; תוס' רבינו פרץ, ד"ה והתניא, פליגי, ופליגי; רשב"א, ד"ה אמאי, "וא"ת ומאי... שמים"; ר' ישעיה,
(הובא בשטמ"ק), ד"ה במפקיר, עד "שהפקירו יחד".

ג. תד"ה כי; ר"ש (בשטמ"ק) תוס' רבינו פרץ, ד"ה כי

ד. רי"ף על אתר; בעל המאור, "אלא... וכדפרישנא"; רמב"ן במלחמות, ד"ה וכתב ומסתברא (ספר ההשלמה, סי' ג'; "אור זרוע", סי' קמו-קנ,
סי' קנב;) רמב"ם פי"ג הל' נזקי ממון הל' ז'; (שלטי הגבורים, יב: באלפס, אות א').

ה. ירושלמי על אתר, פ"ג ה"ב (ביחס לסוף הדברים, בנוגע לשיר, יש להשוות, מד:, "שור האשה... כאחד", וברמב"ם, פ"ח הל' נזקי ממון הל'
ד').

ו. בענין הגביה פחות משלשה, לנזקין - ראב"ד, ד"ה אמר, רשב"א, ד"ה הא (אור זרוע, בבא מציעא, סי' כד-כה, "מתני'... נב"ה") תלמיד ר"ת,
ד"ה כשהפכה.