שיעור / תשל"ז דף מס' 5

מסכת בבא קמא

בעניין בור רשימה טרומית (הרב ליכטנשטיין)

א. טרם לימוד הענין בעיון, יש ללמוד, לפחות בצורה שטחית, כל הרשום להלן:

1. שמות כא: לג-ד ובמכילתא ומכילתא דרשב"י על אתר.

2. מט:-נ:, "החופר... ויש הבלא לנזקין".

3. נב:-נג., "נפל לפניו... וזה וזה בבור"

4. כח.-כח:, "נשברה... באבן חייב".

ב. נ:, "החופר... ויש הבלא לנזקין", ובתד"ה לשמואל; רבינו פרץ, ד"ה להבלו וד"ה מאי; רבינו ישעיה (הובא בשטמ"ק), ד"ה איכא בינייהו;
רשב"א, ד"ה מאי; רא"ה (הובא בשטמ"ק), ד"ה אמר רב; ראב"ד, ד"ה מאי; רמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' א' והל' י"ד.

ג. מט:, "החופר... הלכה זו"; ובתוס' על אתר; תוס' רבינו פרץ, ד"ה החופר וד"ה כי; רשב"א, ד"ה לא וד"ה רבי; ראב"ד, ד"ה החופר וד"ה
מיתיבא.

ד. כח., "נשברה... באבן חייב"; תד"ה ה"מ; "בעל המאור", ד"ה מסתברא ורמב"ן במלחמות (יסודי); ראב"ד, ד"ה ורב; מח., תד"ה אע"ג;
רמב"ם, פי"ב הל' נזקי ממון הל' ב-ג.