שיעור / תשל"ז דף מס' 4

מסכת בבא קמא

בעניין רגל (הרב ליכטנשטיין)

א. ב:-ג., "אמר מר... כרגל"; ר"ח, "ופריק...לא"; ירושלמי; "תולדות הרגל... נזק שלם משלם"; (תוס' תלמיד ר"ת, עמ' ח', ד"ה לא רגל;) טז.,
"ולא לרבוץ...קטנים"; רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון הל' ה'; יט:, "יתיב... תיקו"; ר' ישעיה (בשטמ"ק), ד"ה או דילמא; מכילתא דרשב"י, עמ' 196,
"ושלח... נזק שלם".

ב. יז., המשנה, ובפיה"מ להרמב"ם; יז:, "ת"ר בהמה מועדת... בקרון משלם נזק שלם"; ירושלמי, פ"ב ה"א, "דרסה על הכלי... ועל התחתונה
חצי נזק"; רשב"א, ד"ה הא דאמר רבא; יט., "איבעיא להו... קמנתזה צרורות תיקו"; ר"ח, "בעי ר' אבא... ועלתה בתיקו"; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון
הל' ה' ובראב"ד ומ"מ שם; ראב"ד, יז:, ד"ה עגלה מושכת; רא"ש, סי' א', עד "אלא חצי נזק"; מאירי, יז:, ד"ה כל

ג. יט., "בעא מיניה ר' ירמיה... אקרן"; ג:, "וכי קאמר רב פפא... ברה"ר" ובתוס' על אתר; מהר"י כ"ץ (בשטמ"ק), ד"ה תוספות רבינו הכהן;
[תלמיד ר"ת, עמ' י', ד"ה ולרבא]; ירושלמי; פ"ב ה"א, "ואין דרכה... לחצי כופר"; ("אור זרוע", סי' ק"א, ד"ה ת"ר); מד., "שור... מיניה"; ירושלמי,
פ"ב ה"א, "מהו שתקבל... אדם שם".

ד. יח:, "גופא בעי רבא... הלכה כלל תיקו"; תוס' - רבינו פרץ, ד"ה בעי, תולדה דרגל, והא, יש; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ו'; מאירי,
יח:, ד"ה צרורות וד"ה תרנגול; רי"ף, ז: באלפס, "תאני... חצי נזק" וברבינו אפרים שם; רא"ש סי' ב', "תני... ולא פי' התוס' כן"

ה. יז: "תרנגולים שהיו מחטטין... מיניה מיניה", ותד"ה זרק; תר"פ ד"ה דאמר [מהר"י כץ (בשטמ"ק) ד"ה בעי]; רבינו ישעיה שם ד"ה ובא; [תוס'
תלמיד ר"ת ד"ה בתר]; רי"ף (יא: באלפס) "ואמר רבה.. תבר"; בעה"מ ורמב"ן שם; חי' ראב"ד יח. ד"ה והא; רא"ש פ"ב ס"א "ומבעיא ליה לרבא...
וסלא"; רמב"ם פ"ב נזקי ממון הל' י"ד ובראב"ד שם; פ"ז הל' חובל ומזיק הל' י"ב; [ח' הגרי"ז הלוי על הרמב"ם סח. ד"ה בב"ק]