שיעור / תשל"ז דף מס' 3

מסכת בבא קמא

בעניין שן (הרב ליכטנשטיין)

א. שמות כב: ג ובמכילתא שם, "כי יבער... יש בה פירות"; מכילתא דרשב"י, עמ' 195, "שדה או כרם... ת"ל שדה"; שם, עמ' 196, "ושלח את
בעירה... ובמועד נזק שלם".

ב. ב:, "שן ורגל היכא כתיבי... קמ"ל" ובתד"ה הא וד"ה ושן; יז., המשנה והגמרא עליה עד "פתח ברגל", ובשטמ"ק שם, ד"ה תנא (הרא"ש),
ד"ה או שמא, וד"ה בהמה אין; ירושלמי, פ"א ה"א, "המבעה... למרמס"; רשב"א, ג., ד"ה ושלח, אידי, שן; מאירי, ד"ה חייבין; תד"ה דומיא

ג. ג., "תולדה דשן... כשן"; רש"י ד"ה נתחככה; להלן יח:, רש"י ד"ה דדחיק (עד "וכן עיקר"); ר"ח, שם ושם; (ר"י מיגש, הובא בשטמ"ק יח:);
ירושלמי, פ"א ה"א, "תולדות השן... מהו"; ב:, "נשיכה... להזיקה", וברשב"א, ד"ה נשיכה; טז. תד"ה והנחש; תוספ' הרא"ש (בשטמ"ק), ד"ה שן;
רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון הל' י'; ירושלמי פ"ב ה"א, "א"ר אלעזר "הטילה... בחצי נזק".

ד. יט:, "כיצד... ובפתורא"; תוספתא פ"א ה"ה; רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' א-ג והל' ו-ח; שבת עו., תד"ה אכילה.

(נ.ב. ענין חילוק רשויות יידון בנפרד)