שיעור / תשל"ז דף מס' 2

מסכת בבא קמא

בעניין קרן (הרב ליכטנשטיין)

א. טו., "אתמר פלגא... ולא גמרינן בבבל", ובתד"ה והשתא; רשב"א, ד"ה ה"ג; שטמ"ק, דברי תלמידי הר"י, ה"ר ישעיה, וגליון תוס'; רא"ש,
סי' כ', עד "דמשלם חצי נזק"; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ז-ח.

ב. ב:, "קרן מנלן... תולדה דקרן כקרן", וידוייק ברש"י, ד"ה בעיטה; תד"ה אבל, וביתר ביאור, ברשב"א, ד"ה אבל; (תוס' רבינו פרץ, ד"ה
אבל) ירושלמי, פ"א ה"א, "תולדות הקרן...בתולדות".

ג. ג:, "מאי מבעה...ולבסוף מועדין לא קמיירי", ובתד"ה לא ראי; ה., "מאי קאמר... נמי אתיא" ובתד"ה שכן.

ד. טו:, "הזאב... לעולם"; טז:, "אמר שמואל... קשיא"; טז., תד"ה והנחש; (רשב"א, ב:, ד"ה נשיכה); שטמ"ק, "דזאב... גליון"; רמב"ם פ"א הל'
נזקי ממון הל' ד-ו.

ה. יט:, "יתיב... תיקו"; רשב"א, ד"ה וכי; רמב"ם, פ"א הל' נזקי ממון הל' י"א; תוס' רבינו פרץ, ד"ה קרן; דברי הרא"ש וה"ר ישעיה בשטמ"ק.

ו. הגדרת משונה - 1. יט:-כ., "כיצד השן... בקופצת"; כא., "אמר רב... איכא בינייהו", ובתד"ה דאילפא; כא., תד"ה ובמחזרת; רי"ף (ח.
באלפס), "כיצד... בקופצת", ובבעל המאור ורמב"ן במלחמות; ראב"ד, כא., ד"ה ומאן; רשב"א, כ., ד"ה ואילפא; רש"י, כג. ד"ה דסתם; רא"ש, פ"ב
סי' ג'; רש"י, יט: ד"ה ובפתורא; רשב"א, שם, ד"ה גרש"י; מאירי שם, ד"ה ואיבעית אימא; רמב"ם, פ"ג הל' נזקי ממון הל' ו-י.

2. יז:, בעי רבא... וצרורות נינהו"; יח., "ת"ש... בלישה", ובתד"ה והא; רמב"ם, פ"ב הל' נ"מ הל' י"ד ובראב"ד ומ"מ שם; (מאירי,
יח., "לא היה... נזק שלם").

3. יח:, "גופא... בזרני"; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' ט-י ובראב"ד ומ"מ שם.