שיעור / תשל"ז דף מס' 1

מסכת בבא קמא, פרק ראשון (פתיחה)

בעניין אבות ותולדות בנזיקין (הרב ליכטנשטיין)

א. ב. - ג:, עד לפוטרה ברה"ר, וידוייק ברש"י, ב:, ד"ה הכא מאי; ג:, תוס' ד"ה אמאי, ובמקביל, בתוס' רבינו פרץ; רי"ף, א. באלפס, עד
"ולפוטרה ברה"ר"; רמב"ם, פ"ב הל' נזקי ממון הל' א-ב.

ב. ד: - ה., "תני רב אושעיא...ישלם כסף" ובתד"ה שומר, תני, כולם (שטמ"ק, ד"ה כולן (דברי מהר"י כהן צדק)); תוס' הרא"ש (הובא
בשטמ"ק), ד"ה ועדים זוממים; ירושלמי פ"א ה"א, "אנן תנינן...אישתעיית מתניתא".

ג. ה. - ו:, "לא הרי...וחזר הדין"; ירושלמי, "אם לא נאמר...על האונסין"; רא"ש, סי' א', "הצד השוה...חייב המגלגל הכל"; ג:, תד"ה משורו
(בסוף דבריהם); חי' הגרי"ז הלוי על הרמב"ם, סה: - סו:; רשב"א, ה:, ד"ה הא דאמר.

(ד. ב"מ סא., "אמר רבא למה לי...דשכיר כתיב")

ה. שבת עג:, "זומר חייב...אף משום זורע", ובפירוש ר"ח על אתר.

(ו. מועד קטן ב:, "אתמר המנכש... אסמכתא בעלמא"; רמב"ם, פ"א הל' שמיטה ויובל הל' ב-ג)