שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 107

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני

 

סקירת ירושה וצוואות הלכה למעשה בזמננו (הרב ליכטנשטיין)

 

מתוך הנחה שהציבור עוסק בחזרה, ועל מנת שלא להפריעה, השיעור הכללי שיעסוק
בסקירת ירושות וצוואות והבעיות הכרוכות בכך הלכה למעשה, בזמננו, יתבסס בעיקר על מה
שכבר נלמד, ויובן ללא הכנה נוספת. למעונינים, עם זאת, ללמוד לקראת השיעור להלן כמה
מקורות יסוד (מעבר למה שכבר נלמד במרוצת הזמן):

 

א. קנא:, "אתמר מתנת שכיב מרע... דקנו מיניה", רמב"ם פ"ח מהל' זכיה ומתנה הל' יד-יט,
כג; מרדכי, סי' תקצ"א; מרדכי, ב"מ סי' רנ"ד (בסופו), "ופסק רבנו מאיר... נוחלין".

ב. קמט., "איבעיא להו... באודיתא"; תד"ה דקא; ריטב"א, ד"ה ואיכא למידק; רמב"ם פכ"ב
מהל' מכירה הל' טו-יז, ובמ"מ שם; מחנה אפרים הל' זכיה סי' כ"ט; שו"ת אחיעזר ח"ג
סימנים לד-לה.

ג. שו"ת רע"א סי' קמו (לקראת הסוף), "וביסוד הדין נסתפקתי... צריך עיון".

ד. שו"ת "אגרות משה", "אבן העזר", סי' קד, ד"ה אך בעצם מסתבר.

ה. ב"ב קלג:, "הכותב... לברתא"; [ירושלמי שם]; כתובות נב:, "רב פפא איעסק... היינו
עשייה".

ו. שו"ע חו"מ רפא:ז, רפב.

ז. CHA. 4‎-5. הלכות נחלות THE JEWISH LAW OF INHERITANCE