שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 106

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קלה.)

בענין חלוקת נחלה באומר זה אחי (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) קלה. "זה אחי... תיקו".

 

ב) גיטין מ: "ת"ר האומר עשיתי... בברא" ותוד"ה הודאת.

 

ג) ריטב"א בבא בתרא קלה. ד"ה אמאי ; רמב"ם פ"ד הל' נחלות הל' ח ובמגיד משנה ומשנה
למלך שם ; קצוה"ח סי רפ ס"ק א [ ובנתיבות המשפט ס"ק א ].

 

ד) יד רמה סי ט' וסי' קסט.

 

ה) רשב"א ד"ה ואני תמה.

 

ו) אור זרוע סי קל

.