שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 105

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קלד:)

 

בענין פלגינן דיבורא (הרב ליכטנשטיין)

 

א) הסוגיא קלד: - קלה.

 

ב) סנהדרין ט: "ואמר רב יוסף... אצל ממונו" ובתוד"ה ואין ; [ כתובות יח: תוד"ה ואין. ]

 

ג) יבמות כה. "מת הרגתיו... כרבי יהודה" ובתוד"ה לימא.

 

ד) גיטין ח: "ת"ר עבד שהביא... כרות גיטא הוא".

 

ה) מכות ז. "אילעא וטוביה... אזיל מלוה" ובבעל המאור" ; רמב"ן במלחמות וחי' הרמב"ן שם
; רא"ש סי' יג - יד (מסכם את הנ"ל) ; רמב"ם פי"ד מהל' עדות הלכה ז' ובחי' ר' חיים שם.

 

ו) בסוגיא כאן: רמב"ן, ריטב"א, מאירי (סיכום מקיף), יד רמה (קסד - קסה) ; רמב"ם פי"ב
הל' גירושין הל' ה ; תוס' רי"ד סי' מח ; שלטי גיבורים אות א