שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 104

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קלג:)

 

בענין העברת נחלה לאחרים (הרב ליכטנשטיין)

 

 

א) קלג: "הכותב... אינה מתנה" ; ירושלמי שם ; מאירי על אתר ד"ה לא סוף סבר.

 

ב) כתובות נב: (בסוף) "רב פפא איעסק... לא קאמינא".

 

ג) רמב"ם פ"ו הל' נחלות הל' יא והל' יג.

 

ד) העיטור מתנת שכיב מרע (עמוד 118) "הכותב כל נכסיו... נוחה הימנו".

 

ה) טור סי' רפח ובפרישה ס"ק א ; שו"ע סי' רפב ובקצוה"ח ס"ק א ובפתחי תשובה ס"ק א.