שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 103

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קל:)

 

בענין פסיקה (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קל:, "תנו רבנן אין למדין... מה שעיניו רואות".

ב. ירושלמי פאה פ"ב הל' ד', "ריב"ל אומר... אלא מן התלמוד".

ג. נדה ז: (בסופו), רש"י ד"ה הא קמ"ל.

[ד. גיטין יט., "בעא מיניה ריש לקיש... נעשה מעשה"; שם לז., "ההוא שטרא... כגבוי
דמי"; ירושלמי גיטין פ"ב ה"ג, "תמן תינן כתב... אשת איש"].

ה. ראשונים, ב"ב קל:, על אתר: רשב"ם; ר"י מיגש, ד"ה שאל; "יד רמה" סי' קלב-קלג;
ריטב"א, ד"ה אין; מאירי, "אין למדין... בידו"; "נמוקי יוסף" (נח: באלפס), "לא מפי...
בדבר המשפט".

ו. שו"ת רשב"א, א:שלה.

ז. יבמות קט:, "ואיבעית אימא תוקע... ללילה"; רמב"ם, פ"כ הל' סנהדרין הל' ז-ח; פ"א
הל' תלמוד תורה הל' יא.

[ח. סנדרין לג., "דיני ממונות מחזירין... היינו שיקול הדעת"].