שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 102

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכט:)

 

בענין תוך כדי דיבור (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא בתרא קכט: "ותסברא... וקדושין" ובתוס' שם ; רמב"ן על אתר יד רמה סי' קל.

 

ב) נדרים פו: המשנה והגמרא עליה.

 

ג) שבועות לב. "כפרו שניהם... של חבירו" ובתוס' ד"ה בתוך.

 

ד) בבא קמא עג: "וסבר ר' יוסי... אית ליה" ובתוס' ד"ה תרי, כי.

 

ה) נזיר כ: המשנה והגמרא עליה עד "לרב".

 

ו) פסקי הרמב"ם המצויינים בעין משפט כאן ובנוסף פט"ו הל' מעשה הקרבנות הל' א.

 

ז) ספר הישר לר"ת סי' תרפ"ח.