שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 101

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכח:)

 

בענין דין יכיר לענין שנות בינו ולענין עונשים (הרב עמיטל)

 

קכח:, גמ' "האומר על תינוק בין הבנים...".

 

תורי"ד שם.

 

קדושין סג:, "איבעיא להו מהו לסקול..." עד למשנה.

 

שם, תד"ה נאמן ורשב"א ד"ה בני זה.

 

שם, תורי"ד ד"ה ורב חסדא וד"ה ובירושלמי וד"ה ואזדא.

 

שם, שלטי גיבורים על המשנה עח, "האומר בני זה ממזר" (דף לב בדפי הרי"ף).

 

שם הגהות הב"ח אות על רי"ף קדושין פ' האומר (עמ' 54 בדפי הרי"ף).

 

רמב"ם פ"ב מהלכות אישות הכ"ב וכ"ג.

 

שם, פ"א מהל' איסורי ביאה הל' כ"א, כ"ב, כ"ג.

 

שם, פט"ו הט"ז.

 

שם, פט"ז מהל' סנהדרין ה"ו.

 

תשובות הרי"ד סי' צ"ב מד"ה ומאי דאמרינן ביש נוחלין עד סוף התשובה (עמ'
תמח-תנד).

 

שו"ע אה"ע סי' ד' סכ"ט בהגה לענין אמתלא.