שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 100

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכח.)

 

בענין תחילתו בכשרות וסופו בכשרות בעדות (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קכח., "שלח ליה רבי אבא... תיובתא".

ב. ערכין יז:, "אלא מעתה... והא איכא".

ג. ב"ב מב:, "ומעידין זה לזה... על שדה זו"; מג., וכי מסלק נפשיה... אצל ספר תורה
עניים הם", ובתד"ה וליסלקו; רמב"ן, ד"ה ואמאי (עד "שלא היה נאמן"); [רשב"א,
ד"ה ואמאי; תוס' רי"ד, ד"ה ואם]; "יד רמה", סי' קל, "ושמעינן נמי דשותפין...
בכשרות פסול".

ד. רמב"ם פי"ד מהל' עדות הל' ב'; שם, פט"ו הל' א' וב"הגהות מיימוניות", אות א'.

[ה. תוס' רי"ד, יבמות מז., ד"ה ומקשה].

ו. רי"ף, סנהדרין (ז. באלפס), "וגרסינן בפרק יש נוחלין... השתא נמי פסולי".

ז. שו"ע חו"מ לג:יד, ובסמ"ע ס"ק כ"ב; ט"ז על אתר; קצוה"ח ס"ק ג' (עד "שכוונתי
לדעתו"); ["ישועות ישראל", "חוקת המשפט", לג:יד].