שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 99

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכז:)

 

בענין ירושה ודין בכור ופשוט בעבד עברי (הרב עמיטל)

 

לעיל יג., "אמר ליה רבא לרב נחמן וכו'...".

 

קידושין טז., "אמר רבא ז"א ע"ע גופו קנוי וכן'..."

 

קידושין יז:, "ת"ר ע"ע וכו'..."

 

שם, "אמר רבא ד"ת עכו"ם יורש את אביו וכו'..."

 

רמב"ם הל' עבדים פ"ב הי"ב ובכ"מ שם.

 

שם, פ"ד ה"ה.

 

ערכין כח., "לכדתניא יכול יחרים וכו'...".

 

מנחת חינוך מצוה מ"ב בד"ה ואע"פ בא"ד וע"ע המנכר אם מת האדון וכו'
(במהדורת מכון ירושלים

אות י"ג).

 

מנחת חינוך סוף מצוה שע"ז בא"ד והנה מעות הללו וכו'.

 

קכז:, "אמר ליה רב נחמן בר יצחק לרבא בשלמא וכו'...".

 

נזיר ל., משנה וגמרא עד הלכה.

 

שם בהמשך, "בעי רבה יש לו שני בנים", שם תד"ה בעי רבה.

 

רמב"ם הל' נזיר פ"ח הט"ו.

 

יד רמה פרק יש נוחלין אות צ"ד, עד "לאו בכל אשר ימצא לו".

 

שו"ע חו"מ סי' רפ"א בפתחי תשובה ס"ק ב', / קרינן ביה.

 

אור שמח הל' נחלות פרק ב' ה"א ד"ה נסתפקתי עד צ"ע, וד"ה אמנם.

 

בחידושי הגר"ח קידושין יח., בדין מכירה בעבד עברי.