שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 98

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכו:)

 

בענין מוריש כמנחיל (הרב ליכטנשטיין)

 

א) דברים כא: טז וברמב"ן שם.

 

ב) קכו: "האומר... לא קא מחיל" ; רשב"א ד"ה התם ; יד רמה סי' ק' ד"ה ברם ; הגהות אשרי
על הרא"ש סי טו.

 

ג) קל. המשנה, ובגמ' "אמר רבא מאי טעמיה... לכל מי שירצה" (עדיף גם הקטע שתיכף
אחרי המשנה) ובתוד"ה האי ; רשב"א ד"ה הא ; יד רמה סי קלא ד"ה ושמעינן ; [ ר"י מיגש שערים
א' - ג'] ; מאירי קכו: ד"ה אמר המאירי.

 

ד) קיג: "תני רבה... קאמינא".

 

ה) כתובות פג. סוף המשנה "כתב לה... תנאו בטל" ; פג: "אמר רב הלכה... לא סבירא ליה"
רי"ף בעל המאור שם ; רמב"ן במלחמות (בראשו) עד "הא מחילי" ; ירושלמי בבא בתרא פ"ח ה"ה
"תמן תנינן... בסוף הוא זכה".

 

ו) רשימת הרמב"ן בסוף סהמ"צ להרמב"ם של ל"ת שהשמיט הרמב"ם מצוה יב ; רמב"ם פ"ו
הל' נחלות הל' א - ב.