שיעור כללי / תשמ"ח דף מס' 97

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכו:)

 

בענין מתנה ע"מ שכתוב בתורה בירושה (הרב ליכטנשטיין)

 

א) קכו: "האומר איש פלוני... לא קא מחיל" ; .קל. "האומר איש פלוני... לכל מי שירצה" (קל:)

[נ.ב שיטת ריב"ב תידון בעז"ה בנפרד ] ; ר"י מיגש שם ד"ה משנה עד סוף ד"ה השער השלישי ;
ירושלמי שם "תמן תנינן... בסוף הוא זכה"]

ב) קכו: רשב"א ד"ה התם ; ריטב"א ד"ה אפילו, הכא ; [ חי' הר"ן ד"ה הכא ] ; יד רמה סי ק'.

 

ג) כתובות פג: "רשב"ג אומר... לא סבירא ליה" ובתוד"ה וסבר ; רי"ף בעל המאור ראב"ד
רמב"ן (במלחמות ובספר הזכות) על אתר ; [עיקרי הדברים כבר נידונו לעיל מט. ] ספר הישר לר"ת
סי לג ; ספר המכריע להרי"ד סי מז ; רמב"ם פ"ו הל' נחלות הל' א ; פי"ב הל' אישות הל' ט
ובראב"ד ומ"מ שם ; פכ"ג הל' אישות הל' ה - ז ובראב"ד שם ; פ"ו הל' נחלות הל' ט ; [מאירי על
המשנה, קכו: "אמר המאירי... טעם אחר"]

 

ד) ירושלמי פ"ח ה"ד "ר' לא... משם מתנה" ; הוספות הרמב"ן למנין המצוות להרמב"ם ל"ת
יב.