שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 96

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכד)

 

בענין איני נותן ואיני נוטל (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קכד., "ירשו שטר חוב... רשאי"; רשב"ם ד"ה ואם; תד"ה ואם; תוס' רי"ד, ד"ה ואם
וד"ה שאם; ר"י מיגש ד"ה מה (הדפוס הנפוץ משובש; יש לתקן ע"פ השטמ"ק);
רשב"א, "ואם אמר... וזה נכון"; רבינו יונה, "ואם אמר... ברורים ופשוטים"; ריטב"א
ד"ה ואם; "אור זרוע", סי' פד-פה, ד"ה תנן וד"ה ורבינו; "ספר ההשלמה", סי' ג'.

ב. "ספר התרומות", שער ס' [וב"גידולי תרומה"שם].

ג. כתובות פח., "ונפרעת שלא בפניו... בפני לווין"; רי"ף שם (מח: באלפס); רמב"ם
פי"ג מהל' מלוה ולוה הל' א-ב.

[ד. ירושלמי כתובות פ"ט ה"ח, "כיני מתניתא... אלא מכרזין"].

ה. "אוצר הגאונים", כתובות סי' קפ"ט או ק"צ.

ו. כתובות פו., "א"ל רב כהנא... נפשו", וברש"י ד"ה פריעת; ראשונים בשטמ"ק שם,
ד"ה לדידך; שם (לעיל), תד"ה לבעל חוב.