שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 95

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכד)

 

בענין ראוי ומוחזק ביחס לממונות שונים, פרט לנידונים בסוגייתנו (הרב ליכטנשטיין)

 

א. פקדון וגזל - ר"י מיגש, קכ"ג:, ד"ה האי עד "דה"ל כפקדון"; "הגהות אשר"י", על סי'
י"א, "היתה לו פרה... קי"ל"; ב"ק ע., "אמרי נהרדעי... אבל לא כפריה כתבינן",
וברש"י ד"ה משום ותד"ה לא.

ב. ממון בסכנת אבידה - רמב"ם פ"ג מהל' נחלות הל' א' ובראב"ד שם; [ערכין יז:,
המשנה; יח., "אבל בקרבנות... חמירו"; מאירי קכד., ד"ה גדולי המחברים].

ג. שדה שנמכרה בזמן שהיובל נוהג - גיטין מח., (בסוף העמוד ביחס למחלוקת אי
קניין פירות כקניין הגוף דמי) - "אמר רבא קרא... ביובל".

ד. חוב בגין נזק וחבלה - ב"ק מב:, "תנו רבנן והמית... כרבי"; [חי' רבנו חיים הלוי, פ"ה
הל' טוען ונטען הל' ב'].

ה. חוב בגין שכירות - מאירי קכד., ד"ה כל מה שדברנו (בעיקר עד "ולא גרע מראוי"),
וד"ה זה שכתבנו [הרקע: ב"מ סה., "מרבין... בשנה אחרת", ובתד"ה שכירות
(הראשון); ב"ק צט., "לימא כתנאי... ועד סוף", ובתד"ה אלא].

ו. מלוה שיש עליו משכון - [b1> במשכנתא של קרקע - ב"מ סז:, "האי משכנתא... ואין
שביעית משמטתה"; חי' הרשב"א, ד"ה הא דאמרינן; רמב"ם, פ"ז מהל' מלוה ולוה
הל' ד'; מאירי, קכד., "ומכל מקום אם יש... ענין". 2] במשכון מטלטלין -
רשב"ם, קכו: (בסוף); מרדכי סי' תקע"ג; [הרקע: גיטין לז., "תנן התם... שקונה
משכון", ובתד"ה שאני].