שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 94

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכד:)

 

בענין ירושת יבם (הרב עמיטל)

 

יבמות כד., המשנה, עד למשנה הבאה.

 

רמב"ן רשב"א וריטב"א על "ואלא בכור דקרייה רחמנא למאי הלכתא".

 

יבמות מ., משנה החולץ, עד למשנה הבאה.

 

בכורות נב., משנה ולא היבם עד למשנה הבאה.

 

רי"ף אצלנו נד., בדפי הרי"ף, "מתני' בבכורות... הכא בשבחא".

 

מרדכי פרק יש נוחלין סי תקע"ו (רצוי לעיין באור זרוע סי' תרמ"ב, הל' קדושין
ויבום בשם רבנו שמחה).

 

רמב"ם פ"ג מהלכ' נחלות ה"ו, ובמ"מ שם.

 

תשובות מיימוניות לס' משפטים סי' נ"א (מובא בסוף ספר משפטים ברמב"ם).

 

להלן קכה:, רשב"ם ד"ה רב פפא ובתד"ה ר"פ שם.

 

לעיל יב:, "אמר רב הונא בריה דרב יהושע פשיטא חלק בכור... חלוקתו כבכור",
וברא"ש שם.