כולל חבורות / תשמ"ח דף מס' 93

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קכג: - קכד:)

 

ענינים שונים (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בענין שבח - קלה: "בעי רבא... תיקו" ; [ בעל המאור ז. באלפס על ב"מ ד"ה ובעל חוב ;
רמב"ן שם ד"ה ועוד ובעל חוב, "והדבר מוסכם... שאינו עיקר בגמרא" ] ; יד רמה סי' פו ; ריטב"א
ד"ה הבכור, והני, דיקלא.

 

ב) בענין מלוה - הסוגיא קכד: - קכו. (אך בהשמטת כל הקשור לענין "אחריך") ; תוס' ד"ה
אין, גבו, לטעמייהו, אמר, ואין ; בכורות נא: תוס' ד"ה ולא.

1) בענין שטר העומד לגבות כגבוי דמי :

סוטה כה. "מתו בעליהן... דמי" ובתוס' ד"ה בית הלל ; גיטין לז. "תנן התם... כגבוי דמי" ; יבמות
לח. המשנה והגמרא עליה עד "משום חינא" ובת"י ד"ה אלא ; [ סוטה כה. תוס' ד"ה בית שמאי
שו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן סי' ק' ].

2) מלוה כמוחזק ללא קשר עם כל העומד :

א) קעה: "אמר עולא... לא סבירא ליה" ותוד"ה גבו.

ב) ב"ק מב: "ת"ר והמית... כרבי" ; ספר הישר לר"ת סימן תרנ"ד [ ותרי"ג ] (מקור ר"ת
המובא בתוס' קכה.) ; [ תלמיד ר"ת שם ].

ג) שאילתות סי' קלה ד"ה ברם (עמ' קכח - קלא) ; רי"ף (נד. באלפס) "א"ר פפא... פלגא" רז"ה
ורמב"ן שם ; ר"י מיגש ד"ה אמר ליה וד"ה הא ; [ יד רמה סי' פט - צ, צד ] ; רמב"ן קכה - קכו [
רשב"א ד"ה שלחו מתם עד סוף ד"ה ור"ת ] ; רמב"ם פ"ג הל' נחלות הל' ה ופ"א הל' יא ; פי"א הל'
נזקי ממון הל' ב.