שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 92

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קטז:)

 

בענין ארץ ישראל מוחזקת היא (הרב ליכטנשטיין)

 

א. קטז:, המשנה, וברשב"ם, ד"ה ושהיה צלפחד בכיר; קיט., "ושהיה בכיר... מה
מתנבאין".

 

ב. ירושלמי, פ"ח ה"ב (בסופה), "רבי יוחנן מתיב... כולה".

 

ג. ספרי, פינחס, פיסקא ב', "ויקרב משה... ואם לאו" [וב"העמק הנצי"ב" שם].

 

[ד. קכג:, "תנו רבנן הבכור נוטל... במכירי כהונה עסקינן". ובתד"ה הכא; "קצות החשן",
רעח:טו].

 

ה. חלה פ"ב מ"א, המשנה; ירושלמי שם, "חברייא בשם ר"א... כבר נתתי".

 

ו. "יד רמה", פ"ח, סי' נ"ו, "אלא אמר רבה... שקיל ביה בכור דידיה פי שניים" (יסודי).

 

[ז. קי., "ר' יהודה אומר משום ר' אליעזר... לפני בניו"].

 

ח. יבמות פב:, "אשר ירשו אבותיך... אין להן" ובתד"ה ירושה (עד - "לאו כולהו סלוק").