שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 91

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני

 

בענין מעמד קרובים כשיש יורש מוקדם (הרב עמיטל)

 

גמרא יבמות לז:, "ספק ויבם... דאחונא את ושקול".

 

שם, רא"ש פ"ד סי' ח'.

 

שם, ריטב"א ד"ה אמר ליה רב משרשיא בא"ד והא דתנן.

 

שם, לז:, רמב"ן ד"ה ספק ובני יבם.

 

יבמות ק., משנה - מי שלא שהתה... הוא אינו יורש אותן; פירוש המשניות
להרמב"ם ומאירי על הא דאינו יורש אותן.

 

רמב"ם הל' נחלות פ"א ה"א וה"ב.

 

שם, פ"ה ה"א, ה"ג וה"ו וב"לחם משנה" על הל' ג'.

 

תשובות רשב"א ח"ד סי' כ"ב.

 

תשובות רשב"א ח"ג סי' קכ"ב בד"ה ועוד דרב הונא, בא"ד זהו שהשבתי עד "זא"ז
ע"י משמוש".

 

תשובות רשב"א ח"ב סוף סי' כ"ו "ועוד דנידון זה לא דמי...".

 

רא"ש פרק מי שמת סי' ד'.

 

ועיין חידושי רבנו חיים הלוי, תרומות פ"ח ה"ד עד ד"ה ולפ"ז.