שיעור כללי / תשנ"ה דף מס' 90

 

מסכת בבא בתרא, פרק שמיני (קט:)

 

בענין משפחת אב ומשפחת אם (הרב ליכטנשטיין)

 

א. ב"ב קט:, "וממאי דשארו... לבית אבותם"; קי:, "והאחין מן האב... לענין יבום איתמר";
ספרי (פ' פנחס פיסקא ג', "ואם אין אחים לאביו... אחרי אבית" [ ובפירוש הנצי"ב שם ].

 

ב. יבמות יז:, "יחדו מיוחדים בנחמלה... צריכא" [ וברמב"ן, ד"ה הא או רשב"א ד"ה הא ].

 

ג. מועד קטן כ:, "ת,ר כל האומר... בין מאמו", וברש"י ד"ה אחיו.

 

ד. סנהדרין כח., "אשכחן קרובי האב... לקרובי האם" [וב"אוצר הגאונים" שם ].

 

ה. יבמות נד:, (לקראת הסוף), "ודודתו דפשיטא ליה... אינה קרויה משפחה".

 

ו. רמב"ם פ"ו מהל' נחלות הל' ו'; פי"ג מהל' עדות הל' א', וב"הגהות מיימוניות", אות ב'
[ו"כסף משנה" שם ; ש"ך, חו"מ, לג:א ]; פ"ב הל' אבל הל' א', וב"הגהות מיימוניות" אות
א'; פ"א הל' ייבום וחליצה הל' ז'; פ"ב הל' איסורי ביאה הל' ב'.

 

ז. ב"ב קיד:, "אמר רבי יוחנן... יורשת את בנה"; תןד"ה אף; תוספות הרא"ש (בשטמ"ק), סוף
ד"ה ממה, "ולא תיקשי נמי... כדפרישית".

 

[ח. רמב"ם פט"ו הל' איסורי ביאה הל' ט' וב"חידושי רבינו חיים הלוי" שם ].