דפי מקורות / תשמ"ח דף מס' 89

 

בבא בתרא, פרק שמיני (קח. - קטו.)

 

דיני ירושה - סקירה כללית (הרב ליכטנשטיין)

 

א) במדבר כז: א - יא, וברש"י ורמב"ן, ו - יא ספרי "ואל בני ישראל ... כשר הוא בנחלה".

 

ב) הסוגיות ביש נוחלין:

 

1) קח. "יש נוחלין... אינה קרויה משפחה" (קט:) ; ערכין כה: "ת"ר אם לא יגאל... כי אחר
דמיא" ; רמב"ן קט. ד"ה יכול ; רשב"א על כל הסוגיא ; קי."והבנים את האב... ברכה שאני".

2) רי: "רהאיש את אמי... ולא משפט הבכורה לאשה" ; תוד"ה האיש.

3) קטו. "סדר נחלות... דלא כלה שבטא" ; יד רמה סי' מג ; קטז. "זה הכלל... שמע מינה" ; יד
רמה סי' מו - מז ; רשב"א ד"ה אילו ; [ ריטב"א ד"ה ואילו].

4) קיג. "ובני אחות... אף ירושה שניה בן קודם לבת", ובתוס' ד"ה מקיש.

5) קיד: "האשה את בנה... ואינה מורשת" ובתוד"ה מה ; ר"י מיגש ד"ה הא ; קנט: "בעו מיניה
מרב ששת... מן האב" ותוד"ה אשה.

6) קיא: "והאיש את אשתו... תרי קראי למה לי" ; בכורות נב: המשנה וגמרא שם "והיורש
את אשתו... דאורייתא" ; רמב"ם פי"ב הל' אישות הל' ג ובראב"ד שם.

7) קי: "והאחין מן האב... לענין יבום איתמר" ; קיד: תוס' ד"ה אף ובתוספי הרא"ש בשטמ"ק
שם סוף ד"ה ממה "ולא תקשי נמי... כדפרישית" ; סנהדרין כח. "אשכחן קרובי האב... לקרובי
האם" ; רמב"ם פ"א הל' יבום וחליצה הל' ז ופי"ג הל' עדות הל' א.

8) בצמוד לכל הנ"ל ירושלמי פ"ח ה"א ; רמב"ם פ"א הל' נחלות.

 

ג) קידושין יז: "אמר רבא עובד כוכבים... דאית ליה יורשים" ; יח. "רב חייא בר אבי... שאני"
; רמב"ם פ"ו הל' נחלות הל' ט ובמגיד משנה שם.

 

ד) בבא בתרא קמט. "אבעיא להו שכיב מרע שהודה... ליתיה במתנה" ; יד רמה סי צח "ושמעינן
נמי... לא תקון רבנן".

ה) בבא בתרא קנט. "בן שמכר... קאימנא" ; "אלא לעולם... אחי דאבוה".

 

ו) בבא קמא קי: "בעי רבא כהנים... כעפרא בעלמא הוא" ובתוד"ה למאי.