שיעור כללי / תש"מ דף מס' 88

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (פד:)

 

בענין סימטא בקנינים (הרב ליכטנשטיין)

 

א) המשנה (פד:) והגמ' עד "אין לו רשות שמע מינה" (פה.) ; תוס' ד"ה חצר, ואי ,הכי ; תוס'
רי"ד ד"ה אי הכי ; ריטב"א ד"ה א"ר אסי ; רשב"א ד"ה יש לו [רשב"א קידושין ח: ד"ה הא דתניא
עד "שאינה רוצה בהן"].

 

ב) כתובות פד. המשנה ובגמ' "הניח פירות... אפילו בסימטא".

 

ג) כתובות פו: "בעא מיניה... לחוד" ; תוד"ה וצידי, ותוד"ה אדרבא ; שטמ"ק "עוד הקשו
בתוס'... להא דמיא ע"כ" (קט.).

 

ד) בבא מציעא י. "אמר ריש לקיש... צידי רשות הרבים".