שיעור כללי / תש"מ דף מס' 87

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (פד.)

 

בענין ביטול מקח באונאה (הרב עמיטל)

 

תוס' ד"ה אי לאו דאוניתן.

רא"ש (סי' י"ד).

בבא מציעא נ: תוס' ד"ה ואילו.

בבא מציעא נז. "בעי רב אמי..." וברש"י שם.

ריטב"א (שם) ד"ה וכתב הראב"ד.

רמב"ן על התורה ויקרא כ"ה ט"ו.

רמב"ם פרק י"ב מהל' מכירה הל' ג' -ד'.

בבא מציעא מט: תוס' ד"ה שתות ומהרש"א.

מרדכי פרק הזהב סי' ש"ד בשם ר' משה הכהן.