שיעור כללי / תש"מ דף מס' 86

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (פא:)

 

בענין עד שיזרע חטה שעורה וחרצן במפולת יד (הרב ליכטנשטיין)

 

א) רשב"ם בבא בתרא פב: ד"ה מותר ; ירושלמי כלאים פ"ח ה"א "כתיב... ד' אמות".

 

ב) בכורות נג: "תנן התם... שלא יתעשרו זה על זה" ובתוס' ד"ה דגן "ואפילו ר' יאשיה..." [או
במקביל תוד"ה לאפוקיה (חולין פב:)].

 

ג) חולין קטז. "כלאי הכרם... לא הוסיף לא" ; [ספר הישר לר"ת סי' תקיט, "וכל הני דתנן...
דלא כר' יאשיה" (עמ' 306) ; ראב"ן סי' נג "ובכלאי הכרם כתב... אליביה" (מג. בדפי הספר), שם
"ולדבר המפרש... אלביה" (מד: מדפי הספר)].

 

ד) קידושין לט. "לוקין על הכלאים... במפולת יד" ; רש"י ד"ה לא קי"ל ; ר"י הזקן (שם)
רמב"ן ד"ה לא דהריתו.

 

ה) רמב"ם פ"ה מהל' כלאים ה"א, ה"ז ; פ"ח הל' יג - יד ; הל' מאכלות אסורות פ"י ה"ו ;
רא"ש הל' כלאים סי' ד (עד וכן עמא דבר שזורעים בין הגפנים.)