שיעור כללי / תש"מ דף מס' 85

 

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (פא:)

 

בענין כל הראוי לבילה אין בילה מעכבתו (הרב עמיטל)

 

ריטב"א ותוס' רי"ד על אתר.

חוליו פג: גמ' מוקדשין רש"י ותוס' ד"ה אין בילה.

רשב"א מנחות יח: ד"ה אלא.

נדרים עג. "בעי רמב"ח... ".

תשובות הרשב"א (סוף סימן תרי"א) מובא בט"ז אורח חיים סי' ל"ג ס"ק י"ח

פסחים צד: תוס' ד"ה ואין, משנה למלך פרק ד' מהל' יבום הל' ח'.