שיעור כללי / תש"מ דף מס' 84

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (פא:)

 

בענין זיקת ארץ ישראל לביכורים (הרב ליכטנשטיין)

 

א) בבא בתרא פא. "תנן התם... וזבני בהו" ; חולין קלו. "ביכורים... חו"ל", וברש"י (על האתר)
; תוס' ד"ה ההוא (רמב"ן ד"ה ההוא) ; ריטב"א ד"ה והכתיב ; [ תוס' רא"ש (בשטמ"ק) ד"ה ההוא ].

 

ב) מכילתא משפטים פרשה כ "דבר אחר, אי בין הארץ... יהא נוהג כן".

 

ג) כלים פרק א' משנה ו' ובר"מ, ובר"ש ; הגהות הגר"א שם ; רמב"ם פרק ז' מהל' בית
הבחירה הל' י"ב.

 

ד) תמורה כא. "מה בין בכור... לבעלים" (במשנה) שם בגמ' "ורמינהו... אלא בפני הבית" ;
שם כא: "רבי עקיבא אומר... מן החומה" ; רמב"ם פרק א' הל' בכורות ה"ה ; פרק א' מהל' מעשר
שני הל' י"ד [ובראב"ד שם] ; ר' חיים (לפחות עד סוף ד"ה ונראה) ; [מנחות פג: המשנה ; תוס' ד"ה
מן החדש].

 

ה) רמב"ם פרק ב' מהל' ביכורים הל' א'.

 

ו) חלה פרק ד' משנה י"א [ביכורים פרק ג' משנה י' - י"א ; רמב"ם פרק ב' מהל' ביכורים הל'
י"ח ; פרק א' מהל' מתנות עניים הל' י"ד].