שיעור כללי / תש"מ דף מס' 83

 

מסכת בבא בתרא, פרק חמישי (פא.)

 

בענין דבר שלא בא לעולם בקדושת הגוף (הרב עמיטל)

 

קידושין סג. תוס' ד"ה וידים.

רמב"ם הל' נדרים פרק י"ב הל' י' כסף משנה (שם), (וביתר פירוט בבית יוסף יו"ד סי' רל"ד ד"ה
ומ"ש כגון).

כתובות נט. "אמר שמואל... " עד המשנה ; שטמ"ק ד"ה אלא.

רמב"ם ערכין פ"ז הל' יד - טו ; פל"א הל' א - ב ; הל' מכירה פכ"ב הט"ו.

קדושין סג. "לא תסגיר עבד אל אדוניו..." ובתוס' ד"ה כגון ; שם רמב"ן ; רשב"א.